De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Examenreglement MiFID Examens

Heb jij een examen bij ons geboekt? We hebben aparte reglementen voor Wft- & Interne examens, MiFID- en SHV-examens. Lees het juiste reglement zorgvuldig door voordat je aan het examen inplant.

In onze examenreglementen vind je belangrijke informatie over wat je moet meenemen als identificatie, welke hulpmiddelen je tijdens het examen mag gebruiken en wat de regels zijn voor je aanwezigheid op de examenlocatie.

Als pdf downloaden
In 3 stappen naar je PE-certificaat

Onze reglementen

Heb je een intern, Wft- of SHV-examen geboekt? Dan gelden er andere reglementen voor jouw examen, je vindt deze reglementen op de volgende pagina's: 

Examenreglement voor het afleggen van MiFID Examens

De in dit Examenreglement opgenomen voorwaarden dienen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Lindenhaeghe, vanwege specifieke regelgeving omtrent de MiFID Examens.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

De in dit Examenreglement gebruikte begrippen hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

 1. Consument: een natuurlijk persoon niet-handelend in het kader van een beroep of bedrijf. Indien een Deelnemer een bestelling plaatst in de hoedanigheid van medewerker van zijn werkgever kwalificeert de Deelnemer niet als Consument.
 2. DSI: instantie die MiFID Examens accrediteert op het gebied van MiFID.
 3. Examenreglement: onderhavige reglement waarin onderwerpen over de examinering van MiFID Examens zijn geregeld. Er wordt hiermee voldaan aan de richtlijnen van de DSI.
 4. Incompany: hiervan is sprake als een MiFID Examen op een door de Opdrachtgever aangewezen (bedrijfs-)locatie met een door de Opdrachtgever aangewezen groep Deelnemers wordt uitgevoerd.
 5. Kandidaat: een natuurlijk persoon die zich wil inschrijven voor of deelnemen aan een MiFID Examen of Opdracht, al dan niet zijnde de Opdrachtgever zelf.
 6. Kandidaatskosten: de door Lindenhaeghe in rekening gebrachte bedragen ten behoeve van een MiFID Examen of een Opdracht.
 7. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van de Kandidaat en/of de Opdrachtgever inzake MiFID Examens, Opdrachten en examenafname van/door Lindenhaeghe.
 8. Legitimatiebewijs: hieronder wordt verstaan een geldig paspoort al dan niet met een geldige sticker voor verblijf, een geldig Nederlands rijbewijs of geldige identiteitskaart of reisdocument voor vluchtelingen of reisdocument voor vreemdelingen, verblijfsdocumenten en W-document.
 9. Lindenhaeghe: de juridische entiteit Lindenhaeghe Examens B.V. gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 59344741.
 10. Lindenhaeghe Groep: (het geheel van) gelieerde rechtsperso(o)n(en) waarin Lindenhaeghe Groep Holding B.V. direct of indirect de helft of meer van het geplaatste aandelenkapitaal of de zeggenschap heeft.
 11. MiFID: Markets in Financial Instruments Directive, deze richtlijn is op 3 januari 2018 in werking getreden.
 12. MiFID Examen: de afronding van een MiFID opleiding in de vorm van een toets, bestaande uit een kennisexamen en een vaardighedenexamen, dat wordt afgenomen door Lindenhaeghe. De MiFID Examens worden geaccrediteerd door DSI.
 13. Opdracht: alle overige dienstverlening of maatwerktrajecten ontwikkeld door (of in samenwerking met) Lindenhaeghe.
 14. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf of (een) ander(en) wil inschrijven als Kandidaat voor een MiFID Examen of Opdracht, ongeacht of deze aanmelding wordt geaccepteerd door Lindenhaeghe of degene die de Kandidaatskosten voor rekening neemt. Hieronder wordt mede verstaan de directie en/of het management van de desbetreffende Opdrachtgever.
 15. Partijen: Lindenhaeghe en de Opdrachtgever dan wel Lindenhaeghe en de Kandidaat tezamen.
 16. Proces-verbaal: Verslag opgesteld door de Surveillant met betrekking tot geconstateerde onregelmatigheden op naam van de Kandidaat of Kandidaten bij wie onregelmatigheden zijn geconstateerd.
 17. Surveillant: de gecertificeerde toezichthouder bij een MiFID Examen die surveilleert en toezicht houdt al dan niet met behulp van camera’s.
 18. Toetslocatie: een locatie waar een MiFID Examen wordt afgenomen
 19. Webshop: de e-commercefunctie op de Website. De Webshop fungeert tevens als (online) boekingssysteem waarmee een potentiële Kandidaat en/of de Opdrachtgever zich aanmeldt als Kandidaat voor een MiFID Examen of Opdracht.
 20. Website: de website van Lindenhaeghe https://lindenhaeghe.nl waar onder meer dit Examenreglement, de Privacyverklaring, Algemene Voorwaarden en disclaimer(s) zijn vermeld en de Webshop is vormgegeven.

Artikel 2 – Doelstelling, status en algemene bepalingen

 1. Dit Examenreglement geeft inzicht in de procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van toetsing en beoordeling van toetsen en van toetsresultaten conform de richtlijnen van DSI.
 2. Het Examenreglement is een openbaar reglement. Lindenhaeghe draagt er zorg voor dat Kandidaten en rechthebbenden kunnen beschikken over dit Examenreglement.
 3. Het Examenreglement heeft betrekking op alle door Lindenhaeghe afgenomen MiFID Examens.
 4. Lindenhaeghe waarborgt dat de examinering onafhankelijk van de opleiding wordt afgenomen door:
  • De bedrijfsvoering m.b.t. MiFID Examens gescheiden te houden van de bedrijfsvoering van de opleiding;
  • Gescheiden personeel in te zetten bij de ontwikkeling en verzorging van opleidingen en de ontwikkeling, afname en beoordeling van MiFID Examens;
  • Personeel betrokken bij en de ontwikkeling, afname en beoordeling van MiFID Examens een “Verklaring omtrent geheimhouding en integriteit” te laten ondertekenen.

Artikel 3 – Inschrijving en bevestiging MiFID Examen

 1. Iedere Kandidaat kan zich voor een MiFID Examen inschrijven. Door inschrijving committeert de Kandidaat zich aan dit Examenreglement.
 2. De MiFID Examens worden aangeboden op vastgestelde data, tijden en plaatsen welke op de Website bekend worden gemaakt, met inachtneming van de inschrijfprocedure als beschreven in dit artikel.
 3. Inschrijving voor een MiFID Examen dient te gebeuren via de Webshop op de Website.
 4. De Kandidaat kan zich tot zeven dagen voor de beschikbare examendatum inschrijven. Inschrijvingen die niet tijdig, dit wil zeggen na de sluitingsdatum, zijn ontvangen hoeven niet in behandeling genomen te worden tenzij Lindenhaeghe anders besluit.
 5. Bij inschrijving voor een MiFID Examen wordt het MiFID Examen op naam van de Kandidaat ingepland en ontstaat er een betalingsverplichting. Kandidaat kan gebruikmaken van de verschillende betalingsmogelijkheden in de Webshop. De reguliere betalingsvoorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden van Lindenhaeghe zijn van toepassing.
 6. De Kandidaat ontvangt van Lindenhaeghe een automatisch gegenereerde orderbevestiging waarna een bevestiging van inschrijving volgt. In de bevestiging van inschrijving staan plaats, datum, tijdstip en aanvang van het MiFID Examen vermeld.
 7. De Kandidaatskosten worden aan de Kandidaten gecommuniceerd op de Website. De Kandidaatskosten kunnen periodiek gewijzigd worden. Wijzigingen in de Kandidaatskosten zullen niet doorberekend worden aan de Kandidaten die zich al voor het betreffende MiFID Examen hebben aangemeld.
 8. Lindenhaeghe gebruikt de gegevens zoals deze door de Kandidaat bij de exameninschrijving aan Lindenhaeghe zijn verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt voor de bevestiging van inschrijving, de identificatie en de vermelding op een eventueel te verstrekken diploma. De Kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze persoonsgegevens overeenkomend met de gegevens op het Legitimatiebewijs van de Kandidaat. Persoonsgegevens kunnen tot 1 dag voor het MiFID Examen worden gewijzigd door deze door te geven via support@lindenhaeghe.nl.
 9. Het geboekte MiFID Examen kan niet worden overgedragen, doorverkocht of op andere manier (anders dan waar ze voor bedoeld is) worden gebruikt.

Artikel 4 – Wijziging en annulering door de Kandidaat/Opdrachtgever

 1. Afhankelijk van de start- en/of besteldatum en de annulerings- en/of verzetsdatum van een MiFID Examen worden Annuleringskosten, welke niet teruggevorderd kunnen worden, in rekening gebracht:
  • a. Als de annuleringsdatum zich tot veertien dagen na het boeken van het MiFID Examen bevindt, worden er geen Annuleringskosten in rekening gebracht.
  • b. In afwijking van het bepaalde in sub a zal een Consument die een MiFID Examen boekt die 14 kalenderdagen of minder na het boeken wordt afgelegd gevraagd worden om af te zien van de bedenktermijn.
  • c. Als de annuleringsdatum zich meer dan 7 kalenderdagen vóór de examendatum bevindt, wordt € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) aan Annuleringskosten in rekening gebracht.
  • d. Als de annuleringsdatum zich 7 kalenderdagen tot één kalenderdag vóór de examendatum bevindt, wordt er 50% (zegge: vijftig procent) van de Kandidaatskosten als Annuleringskosten in rekening gebracht.
  • e. Vanaf één kalenderdag voor de examendatum, wordt er 100% (zegge: honderd procent) van de Kandidaatskosten als Annuleringskosten in rekening gebracht.
  • f. Indien de Kandidaat het MiFID Examen start, maar voortijdig afbreekt en/of staakt, wordt aangesloten bij sub e.
 2. Indien een Kandidaat een Consument is en binnen 14 kalenderdagen na bestelling een MiFID Examen wil afleggen dient de Kandidaat expliciet akkoord te gaan met het afzien van de wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Indien een MiFID Examen is besteld waarbij een examenplaats wordt gereserveerd bij een samenwerkingspartner van Lindenhaeghe kan het verzoek om af te zien van de bedenktermijn worden verlengd. In dit geval worden minimaal de kosten voor de gereserveerde Toetslocatie bij annulering doorberekend aan de Kandidaat of Opdrachtgever.

Artikel 5 – Toegang tot het MiFID Examen en toezicht

 1. Een Kandidaat dient een kwartier voor aanvang van het MiFID Examen aanwezig te zijn. Wanneer een Kandidaat meer dan vijf minuten na de officiële starttijd van het MiFID Examen op de Toetslocatie aanwezig is, vervalt het recht op deelname aan het MiFID Examen en dient Kandidaat zich via de reguliere procedure voor een nieuw MiFID Examen aan te melden. De betalingsverplichting voor het gemiste MiFID Examen blijft echter van kracht.
 2. Het MiFID Examen staat open voor Kandidaten die een geldig Legitimatiebewijs kunnen tonen. De MiFID Examens staan onder toezicht van een Surveillant en Kandidaten dienen de instructies van de Surveillant op te volgen.
 3. De Surveillant mag de Kandidaat deelname aan het MiFID Examen ontzeggen indien de Kandidaat:
  • Te laat op de Toetslocatie aankomt;
  • Geen geldig Legitimatiebewijs en kopie hiervan kan overhandigen;
  • De orde op de Toetslocatie op enige wijze verstoort;
  • (Poging tot) fraude pleegt met betrekking tot het MiFID Examen; of
  • Zich niet houdt aan instructies van de Surveillant ten aanzien van het MiFID Examen.
  In geval van bovenstaande kan de Surveillant of Lindenhaeghe het examen ongeldig verklaren. De beoordeling van het bovenstaande ligt, bij uitsluiting van ieder ander, bij de Surveillant.

Artikel 6 – Toegestane hulpmiddelen

 1. Het gebruik van hulpmiddelen bij het afleggen van het MiFID Examen wordt per MiFID Examen vastgesteld. Het is niet toegestaan hiervan af te wijken. Wanneer hulpmiddelen zijn toegestaan wordt dit duidelijk aangegeven in de bevestiging van inschrijving. De hulpmiddelen worden ter plaatste bij het MiFID Examen verstrekt.

Artikel 7 – Verloop van het MiFID Examen

 1. Tijdens de afname van het MiFID Examen is het Kandidaten verboden:
  • Zonder toestemming van de Surveillant de Toetslocatie verlaten;
  • Hulpmiddelen te raadplegen;
  • Communicatiemiddelen in welke vorm dan ook te gebruiken of contact te hebben;
  • Inhoud van de MiFID Examens (deels) te kopiëren of over te schrijven of middelen hiervoor te hebben.
 2. De Surveillant ziet erop toe dat eventueel uitgereikte bescheiden en aantekeningen, na afname van het MiFID Examen en voor het verlaten van het examenlokaal, door de Kandidaat worden ingeleverd.
 3. De Surveillant maakt een Proces-verbaal op na ieder MiFID Examen. In geval van geconstateerde onregelmatigheden wordt dit bij bijzonderheden op het Proces-verbaal gemeld. De Surveillant ondertekent het Proces-verbaal en geeft deze na afloop van het MiFID Examen aan Lindenhaeghe.

Artikel 8 – MiFID Examens: inhoud, examentijd en cesuur

 1. De MiFID Examens zijn opgesteld door Lindenhaeghe en geaccrediteerd door DSI, worden uitsluiten digitaal aangeboden en afgenomen in de Nederlandse taal.
 2. Er zijn vijf verschillende Lindenhaeghe MiFID Examens, om volledig gecertificeerd te zijn en opgenomen te worden in het DSI register dient de Kandidaat het theorie-examen en het vaardigheidsexamen succesvol af te ronden:
  • MiFID II Kennisexamen Adviseur beleggen Maatwerk
   Dit kennisexamen bestaat uit 40 vragen die zijn verdeeld in multiple-choice vragen, nummerieke vragen, rangschikkingsvragen en multiple-select vragen. De examentijd voor het kennisexamen bedraagt 120 minuten. De cesuur ligt bij 70% van de vragen juist beantwoord.
  • MiFID II Kennisexamen Adviseur beleggen Standaard
   Dit kennisexamen bestaat uit 39 vragen die zijn verdeeld in multiple-choice vragen, nummerieke vragen, rangschikkingsvragen en multiple-select vragen. De examentijd voor het kennisexamen bedraagt 120 minuten. De cesuur ligt bij 70% van de vragen juist beantwoord.
  • MiFID II Kennisexamen Informatieverstrekker beleggen
   Dit kennisexamen bestaat uit 20 vragen die zijn verdeeld in multiple-choice vragen, nummerieke vragen, rangschikkingsvragen en multiple-select vragen. De examentijd voor het kennisexamen bedraagt 70 minuten. De cesuur ligt bij 70% van de vragen juist beantwoord.
  • MiFID II Vaardigheidsexamen Adviseren
   Dit vaardigheidsexamen bestaat uit 16 vragen die zijn verdeeld in multiple-choice vragen, multiple select vragen en rangschikkingsvragen. De examentijd voor het vaardigheidsexamen bedraagt 60 minuten. De cesuur ligt bij 70% van de vragen juist beantwoord.
  • MiFID II Vaardigheidsexamen Informeren
   Dit vaardigheidsexamen bestaande uit 16 vragen die zijn verdeeld in multiple-choice vragen en multiple select vragen. De examentijd voor het vaardigheidsexamen bedraagt 60 minuten. De cesuur ligt bij 70% van de vragen juist beantwoord.

Artikel 9 – Definitieve examenuitslag

 1. Lindenhaeghe informeert de Kandidaat binnen vijf werkdagen na het examenmoment per e-mail over de definitieve examenuitslag.

Artikel 10 – Uitgifte Lindenhaeghe-certificaat MiFID

 1. Na vaststelling van een definitieve positieve uitslag op het MiFID Examen wordt het certificaat door Lindenhaeghe aangemaakt en per post naar de Kandidaat verstuurd.

Artikel 11 – Inzien MiFID Examens

 1. Lindenhaeghe geeft de examenvragen en/of antwoorden niet vrij. Vragen omtrent inzage van MiFID Examens kunnen worden gesteld via examens@lindenhaeghe.nl

Artikel 12 – Herexamen

 1. Een Kandidaat kan een herexamen afleggen indien de Kandidaat niet aan de gestelde cesuur heeft voldaan.
 2. De Kandidaat dient de herkansing na de definitieve uitslag via de website van Lindenhaeghe te boeken. Kosten voor de herkansing staan op de Website.

Artikel 13 – Fraude en onregelmatigheden

 1. Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een Kandidaat waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Onder fraude wordt in ieder geval verstaan:
  • Het in bezit hebben of gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen;
  • Het afkijken of uitwisselen van informatie (zowel binnen als buiten de Toetslocatie);
  • Zich tijdens het MiFID Examen uitgeven voor iemand anders of zich door iemand anders laten vertegenwoordigen;
  • Het gelegenheid geven of bevorderen van fraude door anderen.
 2. Frauderen of het daartoe aanleiding geven is verboden voor, tijdens en na afname van het MiFID Examen. Zowel de pleger als eventuele medepleger van fraude (kunnen) worden bestraft. Indien fraude wordt geconstateerd of wordt vermoed, wordt dit terstond aan de Kandidaat medegedeeld.
 3. Onder onregelmatigheden worden, naast frauduleus handelen, ook zaken verstaan als te laat op de Toetslocatie aankomen, niet verschijnen op het MiFID Examen of andere zaken welke een normaal verloop van het MiFID Examen belemmeren.
 4. Indien er voor, tijdens of na het MiFID Examen onregelmatigheden zijn of worden geconstateerd of vermoed, wordt dit door de Surveillant beschreven in het proces-verbaal. Hierin wordt ten minste opgenomen;
  • De naam en geboortedatum van de Kandidaat waarbij onregelmatigheden zijn geconstateerd;
  • Een gedetailleerde beschrijving van de onregelmatigheden die zijn gesignaleerd;
  • Algemene gegevens van het MiFID Examen als de naam, datum, locatie, Surveillant;
  • Of de Kandidaat het MiFID Examen heeft afgemaakt, onderbroken of niet heeft gemaakt.
  De Surveillant ondertekent het proces-verbaal en stelt Lindenhaeghe op de hoogte.
 5. Een Kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan de toetsing of frauduleuze handelingen verricht voorafgaand, tijdens of na de toetsing die de toetsing betreffen, kan worden gesanctioneerd, zulks ter beoordeling van de Surveillant en/of de examencommissie. Sancties zijn:
  • De Kandidaat wordt uitgesloten van verdere deelname aan de toetsing;
  • De Kandidaat wordt geacht niet aan de toetsing te hebben deelgenomen; het MiFID Examen zal niet worden beoordeeld en geen uitslag zal worden vermeld;
  • De uitslag van de Kandidaat zal, indien reeds vermeld, worden herroepen en eventueel afgegeven certificaten zullen ongeldig worden verklaard.
 6. De Kandidaatskosten worden in bovenstaande gevallen niet gerestitueerd. De Kandidaat behoudt wel de mogelijkheid om zich opnieuw aan te melden voor een nieuwe toetsing. Voor deze nieuwe toetsing moeten wederom de Kandidaatskosten worden betaald.

Artikel 14 – Beantwoording correspondentie, Klachten en reclames inzake Lindenhaeghe

 1. Klachten, bezwaren of reclame met betrekking tot door Lindenhaeghe geleverde MiFID Examens of Opdrachten dienen bij Lindenhaeghe te worden ingediend zoals beschreven in de Klachtenprocedure.

Artikel 15 – Slotbepalingen

 1. Lindenhaeghe kan te allen tijde de informatie op haar Website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige Website of een gedeelte hiervan onderbreken.
 2. Lindenhaeghe behoudt zich het recht voor dit Examenreglement en de daarmee samenhangende Privacyverklaring te wijzigen. Het inwerking getreden Examenreglement en Privacyverklaring vervangen alle voorgaande.
 3. In het geval Lindenhaeghe tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij de Kandidaat en/of de Opdrachtgever daarvan in kennis. De Kandidaat en/of de Opdrachtgever zijn gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen, tegen de toepasselijkheid van het aangepaste Examenreglement bezwaar te maken. Alsdan treden Partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde voorwaarden in het Examenreglement. Indien de Kandidaat en/of de Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van het Examenreglement geen bezwaar maken, beheersen deze vanaf de door Lindenhaeghe medegedeelde datum de tussen Partijen gemaakte afspraken.