Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug

Woning

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Herstel onderdeel eigenwoningregeling

Kopen twee belastingplichtigen samen een nieuwe eigen woning? En verkopen zij daarna pas de eigen woning van de partner met een eigenwoningverleden met een schuld die moet worden afgelost volgens de aflossingseis? Dan konden in deze situatie box 3-delen ontstaan bij de belastingplichtige van wie de eigen woning later verkocht wordt. Dit onderdeel was namelijk niet goed geregeld in de aanpassingen in de eigenwoningregeling sinds 1 januari 2022. Door een aanpassing in de wet wordt deze onbedoelde renteaftrekbeperking alsnog hersteld. 

Twee situaties

Afhankelijk van de volgorde van verkoop en aankoop kon dus een verschil ontstaan: 

 1. De belastingplichtigen kopen eerst een nieuwe eigen woning en verkopen daarna pas de huidige eigen woning van de belastingplichtige. In deze situatie kon een box 3-deel ontstaan. Dit onderdeel wordt nu hersteld met een wetswijziging.  
 2. De belastingplichtigen verkopen eerst de huidige woning en kopen daarna pas de nieuwe eigen woning. Deze situatie was al goed geregeld in de wet. 

Oplossing

De aflossingseis gaat met de stand en de looptijd van een fiscaal partner (gedeeltelijk) over van de schuld op de woning die nog verkocht moet worden naar de schuld van de nieuw aangekochte eigen woning als de aflossingseis op gezamenlijk niveau voldoende is overgegaan. Hiervan is sprake bij de wettelijke regeling. 

Terugwerkende kracht

De wijziging geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. 

Voorbeeld

Johan heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld van € 100.000,-. Deze schuld heeft nog een overgebleven looptijd van 300 maanden. Johan trouwt vervolgens met Saskia in beperkte gemeenschap van goederen.  

Johan koopt hierna samen met Saskia een nieuwe eigen woning van € 200.000,-. Zij gebruiken een aflostermijn van 300 maanden over € 100.000,-. Voor de overgebleven € 100.000,- geldt een aflostermijn van 360 maanden.  

Uitwerking volgens huidige wetgeving

Beiden hebben een aandeel van 50% in de leningen voor de nieuwe eigen woning door hun huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen. Johan heeft een lening van 50.000,- met een looptijd van 300 maanden. Daarnaast heeft Johan een lening van € 50.000,- met een looptijd van 360 maanden. De aflossingseis is in dit geval voor € 50.000,- niet overgegaan op Saskia. Het gevolg hiervan is dat de lening van € 50.000,- met een looptijd van 360 maanden in box 3 valt bij Johan.  

Uitwerking volgens nieuwe wetgeving

De partner met de aflossingseis moet zijn aandeel in de totale schuld lenen met de aflossingseis. De totale schuld is € 200.000,-. Johan zijn aandeel in de totale schuld is € 100.000,-. Johan en Saskia zetten op dit deel de aflossingseis gezamenlijk in, waardoor een looptijd geldt van 300 maanden over € 100.000,-. Door de wetswijziging is de aflossingseis dan overgegaan en voldoende ingezet, waardoor de volledige schuld van Johan ook een eigenwoningschuld is voor Johan 

Praktische tips

Het gevolg van deze wijziging is dat het niet langer uitmaakt of een belastingplichtige eerst zijn eigen woning verkoopt of eerst een nieuwe eigen woning koopt met een partner. In beide gevallen ontstaat niet langer een onbedoelde renteaftrekbeperking.

De wijziging geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. Het gevolg hiervan is dat belastingplichtigen uit bovenstaande situatie er geen nadeel van ondervinden dat dit onderdeel nog niet goed geregeld was in de wet. Hebben belastingplichtigen box 3-delen ingevuld in hun belastingaangifte en willen zij hun belastingaangifte alsnog wijzigen door bovenstaande wetswijziging? Klik dan hier voor meer informatie over het wijzigen van een eerder ingediende belastingaangifte.

Is een stel gehuwd onder koude uitsluiting of is sprake van samenwoners zonder samenlevingscontract, waarbij geldt dat de woning en de schuld niet gemeenschappelijk zijn? Dan was het al mogelijk om geen gevolgen te ondervinden van bovenstaande situatie. Dit kon door gebruik te maken van een draagplichtovereenkomst, waarin is afgesproken dat elke partner zijn eigen leningdeel aangaat voor de financiering van zijn aandeel in de woning.

De oplossing die nu geboden wordt, raakt met name stellen die gehuwd zijn in beperkte gemeenschap van goederen en stellen die gehuwd zijn in algehele gemeenschap van goederen.

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

Het kabinet wil de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning afschaffen vanaf 1 januari 2024. De spreidingsmogelijkheid was al afgeschaft in 2023. 

Overzicht

Schenking voor de eigen woning is gedaan in het jaar:  Maximale hoogte van de schenking:  Maximale spreidingsmogelijkheid voor de schenker:  Uiterlijke bestedingsmogelijkheid van de schenking voor de begunstigde: 
2022  Jubelton  2 jaar.

De schenker mag de schenking gespreid schenken over 2022 en 2023. Het in 2022 niet benutte deel van de vrijstelling uit 2022 kan in 2023 worden benut. 

De begunstigde moet de schenking uiterlijk 31 december 2024 hebben besteed. 
2023  € 28.947,-  De spreidingsmogelijkheid is afgeschaft.  De begunstigde moet de schenking uiterlijk 31 december 2025 hebben besteed. 
2024  De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is afgeschaft.  De spreidingsmogelijkheid is in 2023 al afgeschaft.  N.v.t. 

Praktische tips

Heeft een klant een jubelton voor de eigen woning in 2022 ontvangen? Dan moet de klant de ontvangen schenking uiterlijk 31 december 2024 hebben besteed.  

Hoewel de jubelton is afgeschaft, kunnen ouders en kinderen nog wel de eenmalig verhoogde vrijstelling benutten. Hiervoor dienen ze uiteraard wel aan de overige voorwaarden te voldoen. Voldoen zij niet aan de voorwaarden? Dan geldt nog de jaarlijkse vrijstelling van meer dan € 6.000,- per jaar. 

Overdrachtsbelasting

Het kabinet houdt het tarief gelijk voor particuliere beleggers of rechtspersonen die een woning kopen zonder dat zij deze als hoofdverblijf gebruiken. Vanaf 1 januari 2024 is het tarief nog steeds 10,4%. Dit tarief geldt voor alle verkrijgingen die niet gebruik kunnen maken van de startersvrijstelling of het 2%-tarief. 

Praktische tips

Vanaf 1 januari 2024 wordt de startersvrijstelling verhoogd van € 440.000,- naar € 510.000,-. 

De belastingdienst verstaat het volgende onder hoofdverblijf: de koper dient zich in te schrijven bij de gemeente en er ook zijn leven op te bouwen, zoals sportactiviteiten, school, gebedshuis, kinderopvang, vrienden, familie etc. Dit kan maar één woning zijn. Om die reden vallen tweede woningen en vakantiehuizen, ook als zij niet worden verhuurd, ook onder het 10,4%-tarief. 

Eigenwoningforfait

Voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000,- is het percentage 0,35% in 2024. Vanaf € 1.200.000,- is het percentage 2,35%. 

Wet Hillen

De Wet Hillen wordt in 30 jaar afgebouwd sinds 1 januari 2019. De afbouw van de aftrek door geen of een lage eigenwoningschuld (Wet Hillen) gebeurt in stapjes van 3 1/3% per jaar. Dat betekent dat de aftrek in 2024 wordt beperkt tot 80% van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de op deze voordelen drukkende kosten. 

Overige maatregelen woningmarkt

De minister wil meer regie nemen over de woningmarkt. Dit doet de minister met de volgende programma’s: 

 • Een thuis voor iedereen: er moeten voldoende betaalbare woningen komen voor iedereen. 
 • Betaalbaar wonen: het kabinet vereenvoudigt de huurtoeslag en neemt meer maatregelen om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Denk aan: 
  • afschaffing van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning; 
  • het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen; 
  • het meewegen van de actuele studieschuld bij het berekenen van de hypothecaire lening; en 
  • het scherper kaderen van de servicekosten. 
 • Wonen en zorg voor ouderen: het doel van dit programma is om meer woningen voor ouderen te realiseren en om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren. Daarnaast draagt dit programma bij aan een betere leefomgeving die ervoor zorgt dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. 

Praktische tips

De actuele maandlast van de studielening wordt bepalend voor de maximale leencapaciteit vanaf 1 januari 2024. Dit is dan niet meer een percentage van de oorspronkelijke studielening, waar mogelijke grote aflossingen van afgehaald mogen worden. Heeft een oud-student extra afgelost? Dan kan deze oud-student meer lenen. 

Flexwoningen

Verder maakt het kabinet geld vrij voor de bouw van flexwoningbouwprojecten. Deze woningen zijn onder andere bedoeld voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen. 

Vernieuwing van de huurtoeslag

Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de huurtoeslag moet ervoor zorgen dat de huurtoeslag eenvoudiger en duidelijker wordt, waardoor er meer huurders voor deze toeslag in aanmerking komen. 

Hoogte toeslag

De berekening van de hoogte van de huurtoeslag wordt afhankelijk van het inkomen en van een vastgesteld huurbedrag. De hoogte van de huurtoeslag is niet meer afhankelijk van de daadwerkelijke huur. De woning moet verder nog steeds een zelfstandige huurwoning zijn. Ook mag het huishouden niet een hoger vermogen hebben dan de vermogensgrens van de huurtoeslag. 

Jongerenleeftijdsgrens van 23 naar 21 jaar

De leeftijdsgrens voor jongeren wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar. De leeftijdsgrens is hiermee gelijk aan die van het wettelijk minimumloon. Jongere huurders van 21 jaar en 22 jaar oud gaan erop vooruit door deze wijziging. 

Afschaffing toeslag voor servicekosten

De toeslag voor servicekosten wordt afgeschaft. Wijzigen de servicekosten? Dan hoeft een huurder deze wijziging niet meer door te geven aan de Belastingdienst Toeslagen. 

Nationaal Isolatieprogramma

Het kabinet wil voor 2030 in totaal 2,5 miljoen woningen isoleren, waarbij de focus ligt op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen. Gemeenten krijgen extra geld om woningen met een energielabel E, F of G door een wijkaanpak te isoleren om hiermee energiearmoede te bestrijden.  

Praktische tips

Heeft een huishouden een verzamelinkomen tot € 60.000,- per jaar en een koopwoning? Dan is het mogelijk om de energiebespaarlening aan te vragen bij het Warmtefonds tegen een rente van 0%. Het minimum leenbedrag is € 1.000,- en het maximum € 71.000,-.

Woningeigenaren die geen financiering elders kunnen krijgen, kunnen via het Warmtefonds tot € 10.000,- lenen. Ze betalen dan de maandlasten naar draagkracht. Wanneer ze geen bijdrage kunnen leveren, betalen ze geen rente en aflossing.

VvE’s betalen 1,5% minder aan rente over een nieuwe VvE Energiebespaarlening door een extra investering vanuit het Rijk.

Verlenging SAH

De stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) wordt met een jaar verlengd.  

Praktische tips

Het kabinet zet in op een nieuwe of aangepaste regeling vanaf 2025. Door het verlengen van de SAH blijft deze regeling open voor nieuwe aanvragen tot 2025. 

Overige onderwerpen

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate.

Aanmelden