Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug

Werk

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Wettelijk minimumloon per uur

Het kabinet verplicht werkgevers om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen vanaf 1 januari 2024. Op dit moment geldt een vast minimummaandloon. Omdat het aantal uur voor een voltijds dienstverband per sector kan verschillen, geldt in de ene sector een lager uurloon dan in de andere sector. Er wordt een einde gemaakt aan dit verschil door de invoering van een vast minimumuurloon. 

Praktische tips

De werkgever mag ook na 1 januari 2024 een vaste beloning per maand afspreken.

Op 1 januari en 1 juli van elk jaar wordt het geldende minimumuurloon geïndexeerd.

Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

Het kabinet wil de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen vanaf 1 januari 2024. Nu kunnen werkgevers maximaal € 0,21 per kilometer onbelast vergoeden aan werknemers. In 2024 stijgt dit naar € 0,23 per kilometer. Werkgevers kunnen de onbelaste vergoeding betalen voor zakelijke kilometers en voor woon-werkkilometers die de werknemer maakt. Het maakt voor de onbelaste reiskostenvergoeding niet uit hoe de werknemer reist.  

Praktische tip

Ben je werkgever? Houd er dan rekening mee dat je de mogelijkheid hebt om een hoger bedrag per kilometer belastingvrij te vergoeden aan je werknemers vanaf 1 januari 2024. Je bent door de verhoging van de onbelaste kilometervergoeding niet verplicht om de werknemer een hogere reiskostenvergoeding te betalen. Heb je met de werknemer afgesproken dat hij de maximale onbelaste vergoeding per kilometer krijgt? Dan ben je wel verplicht de reiskostenvergoeding te verhogen.

Ben je werknemer? Controleer dan welke afspraken er gemaakt zijn over de reiskostenvergoeding.

Er is geen wettelijke verplichting voor werkgevers om de reiskosten te vergoeden. Geldt er een cao? Controleer dan of de werknemer volgens de cao recht heeft op een reiskostenvergoeding.

Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten

Het kabinet wil de vrijstelling voor ov-abonnementen en voordeelurenkaarten verruimen. De vrijstelling maakt het mogelijk voor werkgevers om aan werknemers een ov-kaart aan te bieden die zij zakelijk en privé mogen gebruiken. Op dit moment is er alleen geen belasting verschuldigd voor zakelijke reizen en maakt het voor de te heffen belasting uit hoe de werkgever de kaart aan de werknemer verstrekt. Werknemers en werkgevers vinden de regels ingewikkeld. Ook kost de administratie meer tijd doordat werknemers meer thuiswerken. Het kabinet stelt daarom voor dat een ov-kaart altijd onbelast kan worden vergoed of verstrekt. De enige voorwaarde is dan dat de werknemer de ov-kaart ook voor zakelijke reizen gebruikt. De vrijstelling zorgt zo voor minder administratie voor de werkgever. Ook worden werknemers aangemoedigd om meer met het ov te reizen.  

Praktische tip

Ben je werkgever? Om gebruik te maken van deze vrijstelling moet je wel aantonen dat de ov-kaart ook voor zakelijke reizen wordt gebruikt.

Er is geen wettelijke verplichting voor werkgevers om een ov-kaart te verstrekken of te vergoeden. Geldt er een cao? Controleer dan of de werknemer volgens de cao recht heeft op een ov-kaart.

Vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte is het bedrag dat een werkgever onbelast mag besteden aan de werknemers. Denk hierbij aan thuiswerkvergoedingen, kerstpakketten en bedrijfsfeesten. Op dit moment geldt voor de vrije ruimte over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom van een organisatie een tijdelijke verruiming van 3%. Het kabinet wil dat dit percentage vanaf 1 januari 2024 daalt naar 1,92%. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte waarschijnlijk 1,18%. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt een werkgever 80% eindheffing.  

Bij eerdere aanpassing van de regels over de vrije ruimte was het maximumbedrag aan vrije ruimte in de eerste schijf per ongeluk niet aangepast. Door deze wijziging wordt het maximumbedrag met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 alsnog aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de inhoudingsplichtigen. Er is voorgesteld om de wettelijke bepaling per 1 januari 2024 zo aan te passen dat wanneer het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte verandert, het maximumbedrag hetzelfde kan blijven. 

Praktische tip

Onder voorwaarden gaan bepaalde vergoedingen niet ten koste van de vrije ruimte. Dit zijn zogenaamde gerichte vrijstellingen.

Er zijn ook voorzieningen op de werkplek die voor de Belastingdienst een kleine waarde hebben. Denk hierbij aan koffie en thee of werkkleding. Deze voorzieningen tellen ook niet mee voor de vrije ruimte.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) en Loonkostenvoordelen (LKV)

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Door deze tegemoetkoming dalen de loonkosten voor de werkgever en neemt de kans op werk voor deze werknemers toe. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om het Lage-inkomensvoordeel (LIV) af te schaffen vanaf 1 januari 2025. Dit wetsvoorstel moet ook zorgen voor de verbetering van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers. Tot slot schaft het kabinet het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers af vanaf 1 januari 2026.  

Praktische tip

Het loonkostenvoordeel is iets anders dan een loonkostensubsidie. Een loonkostensubsidie kan worden aangevraagd bij de gemeente. 

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

Kleine werkgevers hebben sinds 1 januari 2021 onder voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding als zij stoppen met hun bedrijf. Het gaat hier om kleine werkgevers die hun onderneming stoppen door overlijden of het bereiken van de AOW-leeftijd. Het was de bedoeling dat de compensatieregeling ook zou gaan gelden voor kleine werkgevers die door ziekte hun bedrijf stoppen. Dit onderdeel van de compensatieregeling kon nog niet in werking treden sinds 1 januari 2021. Het kabinet heeft nu besloten dat dit onderdeel helemaal niet in werking zal treden. De reden hiervoor is dat het niet mogelijk was om tot een werkbaar sociaal-medisch kader te komen voor de beoordeling van de ziekte van de werkgever. Wordt de werkgever ziek, waardoor hij zijn bedrijf beëindigt? Dan heeft hij geen recht op compensatie van de transitievergoeding 

Praktische tip

Op 1 april 2020 is de eerste compensatieregeling voor transitievergoeding die het UWV uitvoert ingegaan. Dit is de compensatieregeling bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatieregeling geldt niet alleen voor kleine werkgevers.

Houd er rekening mee dat er bij een beëindiging met wederzijds goedvinden geen wettelijke verplichting bestaat om de transitievergoeding te betalen. In de praktijk stemt een werknemer meestal niet in met een vaststellingsovereenkomst als hij niet minimaal een ontslagvergoeding ter grootte van de wettelijke transitievergoeding ontvangt.

Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) verlengd

Het kabinet wil de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met 4 jaar verlengen tot 1 januari 2028. Oudere werknemers kunnen onder voorwaarden na afloop van de WW-uitkering of WGA-uitkering een IOW-uitkering krijgen. Een IOW-uitkering loopt uiterlijk door totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. 

Praktische tip

Houd er rekening mee dat tijdens de IOW-uitkering dezelfde plichten gelden als tijdens de WW-uitkering of WGA-uitkering. De werknemer moet bijvoorbeeld wijzigingen en inkomsten doorgeven aan het UWV. Soms zijn dat andere wijzigingen of inkomsten dan bij een WW-uitkering of WGA-uitkering.  

STAP-subsidie en individuele scholing SLIM-regeling

De STAP-subsidie wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2024. Het kabinet koos voor deze bezuiniging omdat het de kwetsbaren in de samenleving minder raakt dan andere bezuinigingen zouden doen. Het resterende STAP-budget van 2023 wordt gebruikt voor het verhogen van de SLIM-regeling vanaf 2024 tot en met 2027. De SLIM-regeling is de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Er komt een tijdelijke voorziening voor individuele scholing in de SLIM-regeling. Deze tijdelijke voorziening wordt aan de SLIM-subsidie toegevoegd. 

Praktische tip

Wil je weten of je gebruik kunt maken van de SLIM-regeling? Kijk dan op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor meer informatie. 

Overige onderwerpen

Task

Test 01

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate.

Aanmelden