Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug

Pensioen

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Schema AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd voor de aankomende periode is: 

Jaartal  AOW-leeftijd 
2024  67 jaar 
2025  67 jaar 
2026  67 jaar 
2027  67 jaar 
2028  67 jaar + 3 maanden 

Praktische tip

Omdat de AOW-leeftijd tussen 2024 en 2028 niet stijgt, bereiken in deze jaren extra veel mensen de AOW-leeftijd. Dit is voor de overheid een belangrijke reden om langer doorwerken te stimuleren. Doorwerken naast een AOW-uitkering biedt nu al een aantal extra voordelen voor werkgevers. Zo kan een tijdelijk arbeidscontract vaker worden verlengd en is de periode van loondoorbetaling veel korter. Ook mogen afwijkende afspraken over pensioen worden gemaakt en geldt geen ontslagverbod bij ziekte. Voor de AOW-gerechtigde betekent langer doorwerken een financieel voordeel. Er vindt geen korting plaats op de AOW-uitkering door de extra inkomsten. 

Korting op AOW-uitkering door schuldige nalatigheid vervalt

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het stoppen van de korting op de AOW-uitkering als iemand niet genoeg premie voor de AOW heeft betaald. Is het iemands eigen fout dat hij niet genoeg premie voor de AOW heeft betaald? Dan is iemand volgens de wet schuldig nalatig en ontvangt hij minder AOW. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel de term schuldig nalatig uit de wet halen. Dat betekent dat iemand die door zijn eigen fout te weinig premie voor de AOW heeft betaald, geen lagere AOW-uitkering meer krijgt. Hij heeft dan toch recht op de volledige AOW-uitkering. Het is nog niet bekend wanneer de wet precies ingaat. 

Praktische tip

Zodra de nieuwe wet ingaat, verdwijnt de korting op de AOW-uitkering bij schuldige nalatigheid. Tot die tijd past de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nog wel de korting op de AOW-uitkering toe bij mensen die schuldig nalatig zijn geweest. Heeft jouw klant een lagere AOW-uitkering en komt dit door schuldige nalatigheid? Houd dan goed in de gaten wanneer de nieuwe wet ingaat. Want dan moet jouw klant weer de volledige AOW-uitkering krijgen. 

Nieuw pensioenstelsel

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is ingegaan sinds 1 juli 2023. 

Implementatie Wtp

Sociale partners en pensioenuitvoerders kiezen zelf wanneer zij de overstap maken naar het nieuwe pensioenstelsel binnen de gestelde wettelijke termijnen. Het kabinet benadrukt dat de overstap een grote operatie is die de bestaanszekerheid en het inkomen van miljoenen Nederlanders raakt. Daarom is een implementatietraject gestart. Het doel van het implementatietraject is dat de stelselherziening de komende jaren goed wordt geïmplementeerd samen met betrokken organisaties.  

Nieuwe klachteninstantie

Er komt een nieuwe klachteninstantie die ook blijft bestaan na 1 januari 2028. De nieuwe klachteninstantie kan een te grote werklast voorkomen voor de Rechtspraak. Deze nieuwe klachteninstantie start vanaf 1 januari 2024. 

Praktische tip

De klachteninstantie is vooral nieuw voor pensioenfondsen, niet voor pensioenverzekeraars of PPI’s. Eerst moet een klacht worden ingediend bij de pensioenuitvoerder zelf voor een zaak aan de nieuwe klachteninstantie kan worden voorgelegd. Een klant kan ook altijd naar de rechter.  

Besluit gegevensverstrekking voor keuzebegeleiding

Het pensioenregister houdt via mijnpensioenoverzicht.nl online informatie bij van alle pensioenregelingen en de AOW van Nederlanders. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) regelt dat een deelnemer via mijnpensioenoverzicht.nl online kan verzoeken om al deze gegevens te delen met hun pensioenuitvoerder die helpt bij het maken van keuzes. Het kabinet wil dat deze AMvB ingaat vanaf 1 juli 2024.  

Deelnemers krijgen hierdoor de mogelijkheid om op een eenvoudige en veilige manier gegevens te delen over hun AOW en pensioen met een door hen aan te wijzen pensioenuitvoerder. Pensioenuitvoerders kunnen hierdoor een vollediger beeld krijgen van de klant en daardoor beter hulp bieden bij het maken van keuzes over pensioen.  

De SVB draagt zorg voor de gegevens over de AOW, de pensioenuitvoerders over de pensioenen die ze zelf uitvoert. De toestemming om gegevens te delen is beperkt geldig. Voorgesteld wordt een periode van 6 maanden.  

Praktische tip

Een aangewezen pensioenuitvoerder mag de gegevens ook weigeren. Dat kan het geval zijn als een pensioenuitvoerder de keuzebegeleiding wenst te beperken tot de kennis die men heeft over de eigen pensioenregeling.

Het pensioenregister deelt op verzoek van een deelnemer aan een pensioenuitvoerder de volgende gegevens:

  • De opgebouwde AOW en de te bereiken AOW.
  • De hoogte en de verwachte hoogte van opgebouwde pensioenen met de drie scenario’s pessimistisch, verwacht en optimistisch.
  • De hoogte van ingegane pensioenen.
  • Gegevens over de pensioenuitvoerders waarbij pensioen wordt of werd opgebouwd.

Pensioen zelfstandigen

Het kabinet wil dat ook zelfstandigen een goed en fatsoenlijk pensioen op kunnen bouwen. Dit is al mogelijk door de wijzigingen in de derde pijler die met terugwerkende kracht zijn ingegaan tot 1 januari 2023.  

De Stichting van de Arbeid gaat het kabinet advies geven over de vraag hoe zelfstandigen makkelijker pensioen kunnen opbouwen in de tweede pijler. Verder laat het kabinet onderzoeken of vrijwillige voorzetting de standaard kan worden als een werknemer verder gaat als zelfstandige.  

Praktische tip

We hebben een speciale website gemaakt, waarin is samengevat wat het nieuwe pensioenstelsel inhoudt. Hierdoor blijf je als professional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De website wordt periodiek bijgewerkt. Deze website kan je als bladwijzer opslaan en delen met collega’s. 

Wil je meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel? De eerste website is bedoeld voor professionals: werkenaanonspensioen.nl. De tweede website is bedoeld voor consumenten: pensioenduidelijkheid.nl 

Wetsvoorstel herziening bedrag ineens

Deelnemers krijgen het recht om maximaal 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen af te kopen op de ingangsdatum van het pensioen. De ingangsdatum van deze mogelijkheid is niet eerder dan 1 juli 2024. De Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten namelijk nog akkoord gaan met het wetsvoorstel herziening bedrag ineens. De ingangsdatum van het bedrag ineens zal afhangen van deze behandeling. 

Praktische tips

De verplichte communicatie hierover vanuit pensioenuitvoerders moet 6 maanden voor de pensioendatum plaatsvinden. De eerste mensen kunnen dus al een brief ontvangen vanuit de pensioenuitvoerder over de mogelijkheid van het bedrag ineens vanaf 1 januari 2024. De AFM heeft pensioenuitvoerders opgeroepen om ruim van tevoren hierover te gaan communiceren. Een deelnemer moet namelijk inzicht hebben in de gevolgen van deze keuze. 

Zolang de mogelijkheid van een bedrag ineens niet is ingegaan, bestaat er altijd nog een alternatief voor mensen die versneld hun ouderdomspensioen wensen te ontvangen: de hoog-laag-constructie. Hiermee kan voor een periode van enkele jaren een hoger pensioen worden ontvangen in ruil voor een lager pensioen na de periode van het hogere pensioen. 

Wetsvoorstel keuzemogelijkheden nabestaandenpensioen

Het kabinet is bezig met het maken van een wetsvoorstel over het nabestaandenpensioen. Dit wetsvoorstel regelt een keuzerecht voor nabestaanden. Overlijdt de partner, waarbij deze partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt? Dan heeft de nabestaande ook de mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen na het overlijden van de partner.  

Overige onderwerpen

Task

Test 01

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate.

Aanmelden