Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug

Sociale Zekerheid

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Participatiewet

Verdient een bijstandsgerechtigde inkomen uit werk naast zijn uitkering? Dan geldt een maximum inkomen dat de bijstandsgerechtigde mag verdienen. Het kabinet wil dit maximale bedrag verhogen. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend.

Ontvangt iemand al langere tijd een bijstandsuitkering? Dan zoekt de gemeente actief contact en krijgt de bijstandsgerechtigde ondersteuning om een nieuwe baan te vinden. De bijstandsgerechtigde moet hier zelf actief aan meedoen.

Kostendelersnorm

Het kabinet wil de kostendelersnorm aanpassen. De leeftijdgrens voor de kostendelersnorm in de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Anw en Toeslagenwet wordt verhoogd naar 27 jaar. Alle inwonende personen tot 27 jaar zullen dan niet meer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.

De verhoging van de leeftijdsgrens gaat waarschijnlijk gelden vanaf 1 januari 2023.

Werk en zorg

Het kabinet wil vanaf 2 augustus 2022 het betaald ouderschapsverlof verhogen naar 70% van het dagloon. Ook wil het kabinet de loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter controleren. Het doel is dat mannen en vrouwen gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Ook wil het kabinet werken meer aanmoedigen en een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in leidinggevende posities.

Toeslagensysteem

Het kabinet wil het toeslagensysteem makkelijker maken. Ook wil het kabinet voorkomen dat mensen geld moeten terugbetalen, omdat zij een te hoog bedrag aan toeslagen hebben ontvangen. Daarom wil het kabinet dit systeem van toeslagen de komende kabinetsperiode aanpassen.

Kinderopvangtoeslag

Het kabinet wil stoppen met het toeslagensysteem van de kinderopvang. De toeslag wordt vervangen door een vergoeding.

Het kabinet wil de vergoeding van de kinderopvang voor werkende ouders in stappen voorlopig verhogen tot 95% van de kosten. Het kabinet wil de vergoeding uiteindelijk verhogen naar 100% van de kosten. De vergoeding geldt voor kinderen tot 12 jaar.

De Belastingdienst betaalt de vergoeding uit aan de kinderopvangorganisatie, zodat ouders niet meer te maken krijgen met een terugbetaling. De ouders betalen alleen nog een lage eigen bijdrage. Vanaf 2023 is er geen koppeling meer met het aantal gewerkte uren.

Huurtoeslag

Ook de regeling van huurtoeslag moet makkelijker worden. Het kabinet wil daarom stoppen met de maximale huurgrens. De hoogte van de huurtoeslag hangt dan af van de normhuur op basis van het inkomen. Het kabinet zorgt ervoor dat iedereen de huur van zijn woning kan betalen. Dit geldt vooral voor de mensen met de laagste inkomens.

Praktische tip

De maximale huurgrens is het maximale huurbedrag waarvoor nog huurtoeslag kan worden aangevraagd. Een woning met een huur tot dit maximale bedrag noemen we ook wel een sociale huurwoning.

Zorg

Binnen de gezondheidszorg zijn enkele aanpassingen voorgesteld in bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet, maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg.

Passende zorg

De zorg moet meer passen bij de patiënt. Hiervoor moet de zorg bewezen werken voor de patiënt en wil het kabinet overbehandeling voorkomen. Het kabinet stuurt toezichthouders en uitvoerders aan om hiervoor te zorgen. Ook verbetert het kabinet de toets om te bepalen of zorg in de zorgverzekering moet worden opgenomen. Daarnaast mogen zorgverleners voor zorg met doorverwijzing geen hoger tarief meer vragen dan voor dezelfde zorg zonder doorverwijzing.

Zwangerschappen

Het kabinet maakt anticonceptie gratis voor kwetsbare groepen. Dit moet niet gewenste zwangerschappen voorkomen.

Het kabinet verbetert de nazorg voor personen die ervoor kiezen de zwangerschap af te breken, bevallen onder geheimhouding, het kind ter adoptie afstaan of voor pleegzorg afstaan. Ook gaat de huisarts meer een rol spelen bij de ondersteuning van zwangere personen.

Het kabinet maakt de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en de 20 wekenecho gratis voor alle zwangere personen.

Het kabinet verbetert de zorg voor zieke of vroeggeboren baby’s.

Gemeenten gaan het programma Kansrijke Start uitvoeren. Dit programma moet ondersteuning bieden voor net bevallen personen en pasgeborenen bij de eerste 1.000 dagen na de bevalling.

Geneesmiddelen

Prijzen van geneesmiddelen moeten eerlijk blijven. Daarom is meer duidelijkheid nodig in de prijsopbouw van de geneesmiddelen en de onderhandeling over deze geneesmiddelen.

Eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico hoeft niet meer in één keer betaald te worden.

Ook wil het kabinet voorkomen dat patiënten veel eigen bijdrages moeten betalen. Hiervoor komt een maximum bij geneesmiddelen uit het geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS).

Huishoudelijke hulp

Het kabinet wil de eigen bijdrage via het abonnementstarief voor huishoudelijk hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) eerlijker maken. Hiervoor moeten landelijke voorwaarden komen die de hulp betaalbaar maken.

Ouderenzorg

Het kabinet wil de zorg aan ouderen verbeteren. Hierbij moet vooral de eenzaamheid van ouderen afnemen door meer jongeren en ouderen samen te laten komen door vrijwilligerswerk en gemengde woonplekken.

Jeugdzorg

Het kabinet maakt duidelijker wie precies onder jeugdzorg vallen en ondersteunt gemeenten beter bij het leveren van jeugdzorg.

Gezondheidsgegevens

Het kabinet verbetert de uitwisseling van gegevens tussen patiënten en zorgaanbieders. Waarbij de patiënt altijd eigenaar blijft van zijn gegevens. Hiervoor moet er een betere omgeving komen waar de patiënt deze gegevens kan beheren.

Onderwijs

Het kabinet wil dat ieder kind een gelijke kans heeft in het volgen van onderwijs. Het kabinet heeft daarom verschillende oplossingen bedacht om ervoor te zorgen dat alle kinderen een gelijke kans krijgen. Het kabinet investeert € 1 miljard per jaar voor het vergroten van de gelijke kansen.

Leerachterstand

Het kabinet wil voorkomen dat kinderen een leerachterstand hebben. Daarom wil het kabinet de ouders van kinderen met een mogelijke leerachterstand aanmoedigen om mee te doen aan voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Ook wil het kabinet de kwaliteit van het onderwijs en de relatie tussen onderwijs en opvang verbeteren. Het kabinet helpt scholen met veel leerachterstanden, zodat alle kinderen een gelijke kans hebben op goed onderwijs.

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (vve) is om peuters met een mogelijke achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. vve is ook bedoeld voor kleuters met een achterstand en die naar groep 3 gaan.

Rijke schooldag

De rijke schooldag wordt een onderdeel van de brede armoede- en schuldenaanpak. De school mag bij deze rijke schooldag zelf kiezen wat zij nodig heeft om het verschil in kansen tussen de kinderen te verkleinen. Voorbeelden zijn sport en cultuur samen met lokale verenigingen en bibliotheken, en begeleiding bij het maken van huiswerk. De scholen die deze rijke schooldag het meest nodig hebben, komen het eerst aan de beurt voor deze regeling.

Overgang

Het kabinet wil de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs verbeteren. Daarom zorgt het kabinet voor brede en verlengde brugklassen. Ook kan een school een maatwerkdiploma gaan bieden aan leerlingen. Op die manier houdt het onderwijs meer rekening met iedere leerling op school.

Passend onderwijs

Het kabinet gaat het passend onderwijs verder verbeteren, zodat alle kinderen met of zonder een beperking samen naar school kunnen gaan.

Het kabinet wil ook voorkomen dat kinderen niet naar school kunnen gaan en thuiszitten. Het kabinet wil bijvoorbeeld starten met een Digitale School voor kinderen die niet naar school kunnen gaan.

Overige onderwerpen

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate.

Aanmelden