Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug

Ondernemer

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Box 2

Over het inkomen in box 2 hoeft pas belasting te worden betaald als het inkomen box 2 verlaat. Dit betekent dat de belastingheffing over dit vermogen kan worden uitgesteld. Het kabinet laat weten dat het wetsvoorstel Excessief lenen wordt aangepast. De grens wordt namelijk verhoogd van € 500.000,- naar € 700.000,-.

Zelfstandigenaftrek

Er zijn maatregelen op de arbeidsmarkt nodig om een beter evenwicht te krijgen in de fiscale behandeling van zzp’ers en werknemers in loondienst. Daarom wordt de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 in stappen van € 650,- verder verlaagd tot € 1.200,- in 2030. Voor de laatste 2 jaar gelden stappen van € 605,-. Zzp’ers zullen tijdens deze kabinetsperiode door verhoging van de arbeidskorting meer dan voldoende gecompenseerd worden.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet geeft aan dat de CFC-maatregel en de OESP Pillar II zullen worden ingevoerd als maatregelen voor de vennootschapsbelasting. Het is nog niet zeker wat deze maatregelen zullen opleveren. Leiden deze maatregelen niet tot de gewenste besparing? Dan kijkt het kabinet naar:

 • een andere grondslagverbreding;
 • het lage Vpb-tarief; en
 • de schijflengte in de Vpb.

Het kabinet houdt dan rekening met het vestigingsklimaat en de positie van het mkb.

Coronacrisis

Het kabinet geeft aan ervan bewust te zijn dat bedrijven uit een zware periode komen door de coronacrisis. Het einde lijkt daarvan nog niet in zicht. Het kabinet zegt zich daarom te zullen inspannen voor financieel gezonde ondernemingen die door corona niet meer vooruitkomen door schulden. Hiervoor zullen zij naar oplossingen zoeken.

Midden- en kleinbedrijf

Het kabinet wil de groei en vernieuwing van het mkb versterken en het ondernemerschap stimuleren. Dit wil het kabinet bereiken op de volgende manieren:

 • Zorgen voor een meetbare aanpak van regeldruk. Dit zal dan worden gedaan door met de mkb-toets bij wetgeving te toetsen of de regels ook echt uitvoerbaar zijn voor de mkb-ondernemer.
 • Makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te houden.
 • Het wegnemen van niet nodige beperkingen bij financiering.
 • Het verkleinen van de financieringskloof. Dit is het verschil tussen de vraag van ondernemers naar financiering en het aanbod van financiering door geldverstrekkers.
 • Het bieden van ondersteuning bij digitalisering en verduurzaming.
 • Het verbeteren van de positie van ondernemers in het faillissementsrecht.
 • Meer strategisch omgaan met overheidsaanbestedingen.

Bedrijfsleven en vestigingsklimaat

Het kabinet wil met een duidelijke strategie het bedrijfsleven versterken en het vestigingsklimaat stimuleren. Ook wil het kabinet zorgen voor een maakindustrie die vooroploopt.

Het kabinet wil dit bereiken door te zorgen voor goed opgeleid personeel en te zorgen dat er meer technisch en praktisch opgeleide werknemers zullen komen. Het kabinet zal daarom een aantal dingen moeten bieden om dit waar te kunnen maken, namelijk:

 • een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat;
 • een gelijk speelveld; en
 • bescherming tegen oneerlijke concurrentie van buiten Europa.

In ruil hiervoor vraagt het kabinet aan de ondernemers om een eerlijke bijdrage en om rekening te houden met de mensen en hun leefomgeving.

Het kabinet wil zich daarnaast inzetten op een strategische onafhankelijkheid door cruciale halfproducten en producten meer in Europa te gaan produceren. Verder wil het kabinet meer strategische onafhankelijkheid bereiken door vitale processen te beschermen en door niet gewenste zeggenschap in vitale bedrijven te vermijden.

Nationaal Groeifonds

Het kabinet geeft aan dat zij het Nationaal Groeifonds zullen doorzetten. Dit wil het kabinet doen via investeringen in projecten die zijn gericht op:

 • kennisontwikkeling;
 • onderzoek;
 • ontwikkeling; en
 • innovatie.

Hierdoor wordt het verdienvermogen versterkt en wordt de economische groei verhoogd op de lange termijn.

Publiek-private samenwerking

Het kabinet geeft aan dat de publiek-private samenwerking belangrijk blijft bij kennis en innovatie in het bedrijfslevenbeleid. Zij willen hiervoor door blijven gaan met het Topsectorenbeleid. Het kabinet geeft aan nog meer publiek te gaan investeren in kennis en innovatie. Dit willen zij doen door een fonds voor onderzoek en wetenschap in te stellen en door de kennispijlers en innovatiepijlers in het Groeifonds te versterken.

Leefbaarheid

Het kabinet wil de leefbaarheid in de dorpen en steden verhogen door de winkelstraten meer energie te geven. Dit wil het kabinet bereiken door:

 • in samenwerking met lokale overheden leegstand tegen te gaan;
 • samenwerking tussen retail, horeca en cultuur te stimuleren; en
 • toerisme een volwaardige plek te geven in het economische beleid.

Regulering blurring

Het kabinet wil mengformules in winkelgebieden blijven toestaan. Daarbij willen zij blurring op een goede manier reguleren in de winkelgebieden. Het kabinet wil in ieder geval streng toezien op alcoholmisbruik bij deze mengformules.

Blurring betekent dat de grenzen vervagen tussen bepaalde ketens. Bijvoorbeeld tussen Food en Non-food. Denk hierbij aan een restaurant dat ook meubels verkoopt. 

Familiebedrijven

Het kabinet wil het voortzetten van familiebedrijven gaan ondersteunen. Dit wil het kabinet doen door bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Daarbij wil het kabinet misbruik van deze regeling wel tegengaan.

Lissabondoelstelling

Het kabinet wil een kenniseconomie mogelijk maken die voldoet aan de Lissabondoelstelling. Het kabinet wil dit bereiken door de basis te versterken van de kennisinstellingen en de vernieuwende ecosystemen. Het kabinet wil de samenwerking tussen die kennisinstellingen en de vernieuwende ecosystemen internationaal en regionaal aanmoedigen. Hiervoor zal het kabinet nieuwe vernieuwende ondernemingen ondersteunen. Het kabinet richt zich bij dit beleid vooral op drie grote overgangen:

 • klimaat en energie;
 • digitalisering en sleuteltechnologieën; en
 • de circulaire economie.

Regio Deals

Het kabinet geeft aan met de Regio Deals door te gaan. Het kabinet wil de publiek-private samenwerking sterker maken om zo de economische kansen in de regio’s beter te gebruiken. Het kabinet houdt in de wet- en regelgeving rekening met de eigen positie van de grensregio’s.

Een Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en een regio met als doel de kracht van de regio te versterken. 

Maatschappelijk ondernemerschap

Het kabinet maakt de Maatschappelijke B.V. beschikbaar met als doel maatschappelijk ondernemerschap beter mogelijk te maken. Hierdoor kan een gelijk speelveld beter worden behouden. Ook komt het kabinet met duidelijke voorwaarden voor maatschappelijk ondernemen. Verder maakt het kabinet het voor duurzame projecten mogelijk om een uitzondering te maken op de Mededingingswet.

Buitenlandse handel

In het regeerakkoord geeft het kabinet de volgende belangrijke punten aan over het buitenlandse handelsbeleid:

 • Het kabinet wil onze handelsmiddelen verder gaan verduurzamen, zodat deze voldoen aan de akkoorden van Parijs en Glasgow.
 • Nederland zal de Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wetgeving (IMVO) verbeteren in de EU. Ook zal Nederland nationale IMVO-wetgeving invoeren. Het kabinet houdt hierbij rekening met een gelijk speelveld met de landen om Nederland heen en het invoeren van mogelijk EU-regelgeving.
 • Het kabinet wil arbitrage via het nieuwe geschillenbeslechtingshof of nationale instituties inrichten voor zover dat mogelijk is. Ook wil het kabinet aanvullende mechanismen duidelijk maken.

Overige onderwerpen

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate.

Aanmelden