Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.

Regeerakkoord Totaaloverzicht

Het hoofdlijnenakkoord is gepresenteerd door de formerende partijen. We hebben dit akkoord direct voor je geanalyseerd en verwerkt in een beknopt Totaaloverzicht.

Op deze site lees je de wijzigingen die het meest relevant zijn voor jouw dagelijkse werkzaamheden. Enkele impactvolle wijzigingen die het kabinet zal doorvoeren zijn:

 • Verschillende voorgestelde belastingverzwaringen terugdraaien, zoals de verhogingen van de tarieven van box 2 en box 3 en de verlaging van de mkb-winstvrijstelling.
 • Een extra belastingschijf in box 1, waarmee de lasten van middeninkomens worden verlicht.
 • Het eigen risico van de zorgverzekering gaat van € 385,- naar € 165,- vanaf 2027.
 • Een hervorming van de WW, waarbij de WW-duur mogelijk maximaal 18 maanden wordt.

Let op! Dit is een hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen. Een nieuw kabinet zal dit verder moeten uitwerken. Daarna zullen de voorstellen nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd.

Belasting

Het nieuwe kabinet zal gaan werken aan het ontlasten van alle werkende Nederlanders vanaf 2025. Het nieuwe kabinet zal zich vooral richten op de middeninkomens, ondernemers en mensen met een laag inkomen. 

Het gaat om de volgende maatregelen: 

 • Verlagen belastingdruk werkenden
  Er moeten lagere lasten komen op arbeid door bijvoorbeeld het verlagen van de belastingdruk.
   
 • Verbetering koopkracht middeninkomens
  Het nieuwe kabinet zal de lasten verlichten voor werkende middeninkomens. Hiervoor denkt het nieuwe kabinet aan een extra belastingschijf in de inkomstenbelasting.
   
 • Hulp voor mensen met laag inkomen
  Er moet meer hulp komen voor bepaalde groepen mensen met een laag inkomen.
   
 • Verbetering sociale zekerheid, belastingen en toeslagen
  Werken moet meer lonen en hiervoor moeten de sociale zekerheid, belastingen en toeslagen worden hervormd.
   
 • Toekomstplan
  Het nieuwe kabinet zal gaan werken aan een nieuw toeslagen- en belastingstelsel.
   
 • Geen afbouw dubbele heffingskorting in bijstand
  Het nieuwe kabinet zal de afbouw van de dubbele heffingskorting in de bijstand gelijk laten voor de belastingjaren 2025 tot en met 2027.
   
 • Verlaging tarief box 3
  Het nieuwe kabinet zal het tarief van box 3 verlagen. Het is nog niet bekend wanneer dit ingaat.

Praktische tip

De plannen in het Regeerakkoord wijken af van de plannen van het demissionaire kabinet in de Voorjaarsnota.

Sociale zekerheid

Zorg

Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en hogere kosten is toegang tot de zorg niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om dit te verbeteren, zal het nieuwe kabinet de volgende maatregelen voorstellen: 

 • Eigen risico
  Het eigen risico wordt verlaagd naar € 165,-. Dit kan pas vanaf 2027, omdat het huidige eigen risico van € 385,- vaststaat tot en met 2026. Ook wordt het eigen risico maximaal € 50,- per behandeling.  
 • Versterking eerstelijnszorg
  De positie van eerstelijnszorg moet worden versterkt door het verbeteren van onderlinge samenwerkingen tussen de huisarts, wijkverpleging en mantelzorgers. 
 • Elektronisch patiëntendossier
  Een patiëntendossier moet veilig en digitaal worden opgeslagen. Ook moet een patiëntendossier makkelijk kunnen worden gedeeld met zorgverleners. Belangrijk hierbij is de privacy en gegevensbeveiliging van de gegevens. 
 • Zorgpolis
  De voorwaarden van de zorgpolis moeten duidelijk zijn op het moment dat de verzekeringnemer de polis afsluit. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal hierop toezien. 

Daarnaast zal het kabinet de volgende maatregelen voorstellen: 

 • Ouderenzorg
  Om de ouderenzorg te verbeteren, wordt jaarlijks € 600 miljoen beschikbaar gesteld vanaf 2027. 
 • Indicatie wijkverpleging
  Bij niet-gecontracteerde wijkverpleging wordt de indicatie voor zorg door een onafhankelijke deskundige gesteld. 
 • Digitale zorg
  Bestaande digitale zorgtoepassingen in de wijkverpleging, verpleegzorg en gehandicaptenzorg worden sneller en breder toegepast. 
 • Arbeidsongeschikten
  De tegemoetkoming arbeidsongeschikten wordt afgeschaft, omdat het eigen risico wordt verlaagd. 

Verder zal het nieuwe kabinet werken aan: 

 • Aanpakken van fraude in de zorg. 
 • Regionale afspraken tussen ziekenhuizen over bereikbaarheid bij acute zorg en het behouden van streekziekenhuizen. 
 • Controleren van de zorg op onnodige behandelingen en behandelingen die niet werken. 
 • Afstemming tussen zorgwetten in de uitvoering om de zorg in de keten op de best mogelijke plek te laten plaatsvinden. 
 • Investeren in betere ouderenzorg, bijvoorbeeld investeren in zorgplekken en verpleegplekken. 
 • Een nieuwe aanpak voor vaccinaties, vooral voor de bescherming van kinderen. 
 • Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners om mensen in de laatste levensfase de beste zorg te geven. Hiervoor wordt gekeken of er in de wetten regels kunnen komen die dit recht op zorg garanderen. 

Kinderopvang

Het nieuwe kabinet zal de stelselherziening kinderopvang doorzetten. Kinderopvang wordt bijna gratis voor werkende ouders. De verantwoordelijkheid voor kinderopvang gaat naar kinderopvangorganisaties. 

Kinderopvangtoeslag

Het nieuwe kabinet zal de maximum uurprijs van de vergoeding voor kinderopvang voor 1 jaar niet indexeren in 2026. 

Kindgebonden budget

Het nieuwe kabinet zal voor het kindgebonden budget jaarlijks 300 miljoen beschikbaar stellen vanaf 2025. 

Huurtoeslag

Het nieuwe kabinet zal voor de huurtoeslag jaarlijks 500 miljoen beschikbaar stellen vanaf 2025. 

Wettelijk minimumloon

Het nieuwe kabinet zal de verhoging van het wettelijk minimumloon terugdraaien. Het wetsvoorstel voor de minimumloonsverhoging van 1,2% vanaf 1 juli 2024 is al weggestemd door de Eerste Kamer. 

Praktische tip

Het verlagen van het eigen risico kan tot gevolg hebben dat de nominale premie, inkomensafhankelijke bijdrage en zorgtoeslag stijgen. Wat de plannen van het nieuwe kabinet precies voor gevolgen hebben voor de hoogte hiervan, is nog niet bekend.

Woning

Het nieuwe kabinet zal de woningbouw en de energietransitie een grote impuls moeten geven. Er komt een coördinerend minister voor ruimtelijke ordening en voor de vraag op welke locatie welke hoeveelheid woningen gebouwd moeten worden. Het gaat met name om woningen voor: 

 • jongeren; 
 • ouderen;  
 • kleinere huishoudens; en 
 • dak- en thuislozen. 

Koopwoningen

Het nieuwe kabinet zal de volgende maatregelen voorstellen: 

 • De eigen woning blijft in box 1. 
 • De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait blijven onveranderd. 
 • Een maximering van de stijging van de gemeentelijke woonlasten; onroerendezaakbelasting (OZB). 
 • Voldoende koopwoningen voor ouderen. 
 • Onderzoek naar de mogelijkheid om huurders hun sociale huurwoning te kopen (sociale koop). 

Betaalbaarheid

Het nieuwe kabinet zal verder voorstellen: 

 • Minimaal 30% van de nieuwbouw moet sociale huur zijn. 
 • Twee derde van de nieuwbouw moet betaalbaar zijn voor middeninkomens. 
 • Maatregelen om private huur, middenhuur en vrije huur aantrekkelijker te maken. 
 • Stimulering van de bouw van (private) huurwoningen door vermindering van regeldruk en belastingdruk. 
 • Bindende afspraken met woningbouwcorporaties over middenhuur. 

Versnelling van de bouw

Het nieuwe kabinet zal verder voorstellen: 

 • Het aanpakken van het woningtekort in Nederland door structureel 100.000 woningen per jaar bij te bouwen. 
 • Nieuwe grootschalige woningbouwlocaties rond bestaande infrastructuur. 
 • Bevorderen van coöperatief wonen. Een wooncoöperatie is een vereniging waarin bewoners samen eigenaar zijn van hun woningen en zelf beslissingen nemen over beheer en onderhoud, zonder winstoogmerk. Het doel is om betaalbaar en aangenaam wonen mogelijk te maken voor de leden. 

Extra maatregelen

Verder zal het nieuwe kabinet de volgende maatregelen nemen:

 • Bevordering van de rol van woningcorporaties in de lage middenhuur.
 • Beter gebruik van de bestaande woningvoorraad door herbestemming van gebouwen. Denk hierbij aan kantoorpanden, optopping, splitsing, woningdelen en recreatiewoningen.
 • Versterken van de positie van starters en kwetsbare groepen op de woningmarkt.

Tijdschema

Het nieuwe kabinet zal rekening houden met de volgende tijdslijnen: 

 • Woontop in 2024 om afspraken te maken over woningbouwplan. De Woontop is een overleg tussen overheid en andere partijen om de woningbouw te verbeteren. 
 • Bouw van 100.000 woningen per jaar vanaf 2025. 
 • Jaarlijkse evaluatie van de voortgang. 

Praktische tip

De bouw van 100.000 woningen per jaar is niet nieuw vergeleken met het vorige kabinet. Wel nieuw is dat het nieuwe kabinet een Woontop organiseert. Ook pensioenfondsen nemen hieraan deel. Hierdoor kan het zijn dat pensioenfondsen mee investeren in het realiseren van betaalbare woningen.

Werk

Het nieuwe kabinet zal gaan werken aan het ontlasten van alle Nederlanders vanaf 2025. Hiervoor zijn maatregelen nodig, die zich richten op zekerheid en deelname aan de arbeidsmarkt. 

Het gaat om de volgende maatregelen: 

 • Zelfstandigen
  Het nieuwe kabinet zal zzp’ers meer gaan helpen met een zelfstandigenbeleid.
   
 • Uitzendsector
  Het nieuwe kabinet zal de uitzendsector gaan reguleren, zodat misstanden en schijnzelfstandigheid kunnen worden tegengegaan.
   
 • Vaste contracten
  Het nieuwe kabinet zal vaste contracten voor werknemers gaan stimuleren.
   
 • Hervorming WW
  Het nieuwe kabinet wil de WW gaan hervormen. Hierbij denkt het nieuwe kabinet aan: 
  • een langere opzegtermijn voor arbeidscontracten samen met een poortwachterstoets WW bij het UWV; en 
  • een kortere WW-duur tot 18 maanden.
    
 • Beperking compensatie transitievergoeding
  Het nieuwe kabinet zal de compensatie transitievergoeding door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan beperken tot kleine werkgevers. Werkgevers met minimaal 25 werknemers kunnen dan geen compensatie transitievergoeding meer krijgen. Deze maatregel moet ingaan vanaf 1 juli 2026.
   
 • Verhoging premie Algemeen Werkloosheidsfonds
  Het nieuwe kabinet zal de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds voor vaste en flexibele contracten met 0,1%-punt verhogen. Deze maatregel moet ingaan vanaf 2026.

Wetten

Om de plannen van het nieuwe kabinet te kunnen uitvoeren, moeten er twee nieuwe wetten komen: 

 • Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR)
  Deze wet maakt het makkelijker om te bepalen of er sprake is van een arbeidsrelatie. Dit kan werknemers meer rechten geven in een situatie van schijnzelfstandigheid.
   
 • Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA)
  Deze wet reguleert de uitzendsector en stelt regels op voor bijvoorbeeld uitzendbureaus. 

Praktische tips

Het stimuleren van vaste contracten voor werknemers kan voordelen en nadelen hebben voor een werkgever. Er gelden ook allerlei verplichtingen voor de werkgever. Bekijk deze voordelen en nadelen eens op de website van de Kamer van Koophandel. Je kunt ze gebruiken in de adviespraktijk.

Klik hier voor meer informatie over schijnzelfstandigheid op de website van de Belastingdienst.

Ondernemer

Het nieuwe kabinet zal zich moeten inzetten om Nederland tot de top 5 van landen met een goede concurrentiepositie te laten behoren. Daarvoor moet regelgeving worden aangepast die dit nu in de weg zit. Denk hierbij aan: 

 • aanpassingen in de fiscale maatregelen; 
 • terugdraaien van lastenverzwaringen; 
 • hulp bij de energietransitie; en 
 • verlaging van risico en kosten voor kleine ondernemers. 

De volgende fiscale aanpassingen zijn voorgesteld: 

 • De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling van 12,7% naar 12,03% wordt teruggedraaid. Dit blijft in 2025 dan 12,7%. 
 • De voorgestelde verhoging van de box 2-belasting van 31% naar 33% wordt teruggedraaid. Dit blijft in 2025 dan 31%. 
 • De voorgestelde afschaffing van de inkoopfaciliteit voor dividendbelasting wordt teruggedraaid. Hierdoor blijft het vanaf 2025 mogelijk om geen dividendbelasting te betalen bij het inkopen van eigen aandelen. 
 • De renteaftrekbeperking Vpb wordt verhoogd van 20% naar 25%. De rente is dan niet aftrekbaar als het saldo van de verschuldigde en ontvangen rente hoger is dan 25% van de winst. 
 • De fiscale regelingen voor verschillende giften worden beperkt en zoveel mogelijk gelijkgetrokken.  

Praktische tip

Klik hier voor meer informatie over de dividendbelasting op de website van de Belastingdienst.

Pensioen

Het nieuwe kabinet zal geen maatregelen voorstellen om de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aan te passen volgens het hoofdlijnenakkoord. Het nieuwe pensioenstelsel, de AOW en zware beroepen worden niet genoemd in het hoofdlijnenakkoord.

Praktische tip

Het is nog niet bekend hoe het nieuwe kabinet zich precies wil verhouden tot het nieuwe pensioenstelsel. Een aanpassing op korte termijn van de pensioenwetgeving verwachten we daardoor niet op dit moment.

Schulden

Het nieuwe kabinet zal gemeentelijke schuldhulpverlening en schuldhulpverlening verder verbeteren. Hierbij zullen de problemen bij de bron worden aangepakt.  

Daarnaast krijgen burgers het recht op vergissen. Maakt een burger één fout? Dan mag dit er niet voor zorgen dat de burger in de problemen komt. De aanmaningskosten en incassokosten die de overheid rekent, gaan flink omlaag. 

Overig: Studenten pechgeneratie

Het nieuwe kabinet zal de studiebeurs behouden. Studenten die hebben gestudeerd onder het sociaal leenstelsel, krijgen een extra eenmalige tegemoetkoming. Hiermee kan deze pechgeneratie de opgelopen schulden sneller afbouwen.  

Overig: Duurzaamheid

Het nieuwe kabinet zal minder afhankelijk moeten worden van onbetrouwbare landen voor energie. Verder zal het nieuwe kabinet verduurzaming van de economie stimuleren. Het nieuwe kabinet zal verder ook mensen met een laag of middeninkomen en kleine ondernemers helpen met de verduurzaming van hun woningen, bedrijfspanden en mobiliteit.  

 • Hulp bij verduurzaming van woningen en bedrijfspanden
  Er wordt speciale aandacht besteed aan mensen die te maken krijgen met een hogere energierekening door aansluiting op een warmtenet.  
 • Geen verplichte labelsprongen naar hoger energielabel voor koopwoningen
  De verplichting om energielabels te verbeteren met een aantal stappen bij verkoop of verhuur van een woning, wordt voorlopig opgeschort. Dit betekent dat er geen extra druk komt op huiseigenaren om hun woning te verduurzamen als ze deze willen verkopen of verhuren. 
 • Geen verplichte warmtepomp bij ketelvervanging
  De plannen om vanaf 2026 verplicht een warmtepomp te installeren bij het vervangen van een cv-ketel, worden ingetrokken. Hiermee behoudt een woningeigenaar de keuzevrijheid om te bepalen welke verwarmingstechniek het beste past bij de woning en de financiële situatie. 
 • Afschaffen salderingsregeling
  Het nieuwe kabinet wil de salderingsregeling voor kleinverbruikers afschaffen vanaf 1 januari 2027.  

Praktische tips

 • Deze maatregelen laten zien dat het nieuwe kabinet vooral lage inkomens en middeninkomens wil ondersteunen in de energietransitie.  
 • De Eerste Kamer heeft dit jaar nog een wetsvoorstel verworpen om de salderingsregeling af te bouwen. De plannen van het nieuwe kabinet gelden alleen voor kleinverbruikers.  

Overig: CDD, Cyber, Privacy

Cyber

Om cybercriminaliteit tegen te gaan, zal het nieuwe kabinet de volgende maatregelen treffen:  

 • De nationale veiligheid wordt beschermd door veiligheidsdiensten en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Door de digitale ontwikkelingen worden de bevoegdheden van deze diensten in de wetgeving aangepast. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt zo snel mogelijk aangepast.  
 • De digitale dreiging van cybercriminelen wordt steviger aangepakt. De overheid, veiligheidsdiensten, wetenschap en bedrijven gaan meer samenwerken om deze dreiging te bestrijden. Cybercriminelen krijgen hogere straffen en de veiligheidsdiensten krijgen meer bevoegdheden om economische spionage tegen te gaan. In belangrijke sectoren wordt apparatuur uit risicolanden verboden en spionage wordt strenger bestraft. 
 • Het nieuwe kabinet zal investeren in verbeteringen van de inlichtingendiensten en de cyberveiligheid van Defensie.  

Privacy

Het nieuwe kabinet zal vooral inzetten op de voordelen van AI. Er komen voorwaarden voor veiligheid, privacy en rechtsbescherming. De kennis van digitalisering binnen de overheid wordt versterkt. De maatschappij wordt weerbaar gemaakt tegen verkeerde informatie en deepfakes. 

CDD

Om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan, zal het nieuwe kabinet de volgende maatregelen treffen:  

 • Het nieuwe kabinet zal corruptie in heel Nederland strenger bestrijden. Dit wordt gedaan door het weerbaarder maken van medewerkers tegen corruptie en door het medewerkers makkelijker te maken om misstanden te melden. Ook worden ICT-systemen beter beveiligd om corruptie te voorkomen. 
 • Het nieuwe kabinet zal georganiseerde criminaliteit strenger aanpakken. De aanpak voor anti-witwassen wordt versterkt. De informatie die overheidsinstanties met elkaar delen wordt verbeterd. Hierbij moet de privacy van de burger worden beschermd. Ook moeten burgers die geen kwade bedoelingen hebben, niet worden geconfronteerd met langdurige verzoeken bij het openen van een bankrekening, starten van een onderneming of kopen van een huis. De ‘patseraanpak’ wordt toegevoegd aan het preventiebeleid. De ‘patseraanpak’ houdt in dat zichtbare uitingen van crimineel verkregen rijkdom in beslag worden genomen, zoals dure auto’s en sieraden.  
 • Het nieuwe kabinet zal werken aan een verbod op ongewenste buitenlandse financiering van Nederlandse organisaties. De Wet transparantie maatschappelijke organisaties wordt verder behandeld. Rechtspersonen die gelinkt zijn aan verboden terroristische organisaties in de EU, worden ook in Nederland verboden. Aanzetten tot geweld, verheerlijken van terroristische daden en openlijke steunbetuiging aan terroristische organisaties worden strafbaar met een hoge maximumstraf. 

Overig: Constitutioneel hof

Het nieuwe kabinet zal een constitutioneel hof invoeren. Hiermee moeten de grondrechten van burgers worden versterkt. Dit moet ook het vertrouwen van burgers in de politiek en de overheid verbeteren. Een constitutioneel hof toetst namelijk of nieuwe wetten voldoen aan de Grondwet.  

Daarnaast wordt het toetsingsverbod geschrapt. Dit betekent dat rechters ook mogen oordelen of wetten en verdragen aan de Grondwet voldoen. 

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate.

Aanmelden